Dữ liệu & Báo cáo

Giảng viên và nhân viên thuộc Đại học Tân Tạo có quyền truy cập hồ sơ của sinh viên thông qua một số phần mềm nội bộ

Giảng viên và nhân viên học vụ có quyền truy cập và tải hồ sơ của sinh viên thông qua kho dữ liệu kỹ thuật số về những vấn đề sau

 • Thông tin chung của sinh viên: địa chỉ email, khoa, năm nhập học, chuyên ngành, tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình tích lũy, ảnh...
 • Bảng phân công của khoa
 • Hồ sơ học lực
 • Danh sách tốt nghiệp
 • Tải thông tin chung về sinh viên
 • Tải phân phối điểm
 • Hồ sơ điểm của sinh viên
 • Bảo trì ứng dụng / Hold maintenance application
 • Địa chỉ của sinh viên 
 • Hồ sơ hoạt động của sinh viên
 • Thông tin của học vụ 
 • Địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp

Chỉ những thành viên có tải khoản mới được quyền truy cập và tải dữ liệu