Thông báo Về chính sách học phí cho sinh viên Khoa Y khóa 2015–2021 (YK3) và 2016-2022 (YK4)

 

MINISTRY OF EDUCATION&TRAINING
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TAN TAO UNIVERSITY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

 

No./Số: 248/TBCSHP-TTU.17

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Independence – Freedom - Happiness
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Long An, 24th Jan, 2017
Long An, ngày
24 tháng 01 năm 2017

ANNOUNCEMENT/THÔNG BÁO

On Tuition policy for medical students,
classes 2015–2021
(YK3) and 2016-2022 (YK4)/

Về chính sách học phí
cho sinh viên
Khoa Y khóa 2015–2021 (YK3) và 2016-2022 (YK4)

PROVOST OF TAN TAO UNIVERSITY/
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

-      Based on the Decision No. 2154/QĐ-TT dated November 25, 2010 by Prime Minister on Establishment of Tan Tao University;/
Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-TTg ngày 25/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Tân Tạo;

-      Based on the current teaching plan of undergraduate full-time programs of Tan Tao University;/
Căn cứ kế hoạch đào tạo các khóa đại học chính quy hiện tại của trường Đại học Tân Tạo;

-      Based on the financial independence of the private school as regulated by high education law;/
Căn cứ quyền tự chủ về tài chính của trường đại học tư thục được quy định trong Luật giáo dục đại học;

-      To encourage all medical students to strive for their best results possible and to realize the support of Tan Tao University for the parents and medical students of the classses of YK3, YK4./
Để khuyến khích cho sinh viên khoa Y phấn đấu học tập và rèn luyện đạt kết quả tốt nhất, đồng thời để thể hiện sự hỗ trợ của Trường Đại học Tân Tạo đối với Phụ huynh và Sinh viên khoa Y các khóa YK3, YK4;

-     Based on the Board of Management’s policy on the tuition of students of medical school for classes of 2015-2021 (YK3) and 2016-2022 (YK4) of Tan Tao University and is authorizedby the President of the Board of Management regarding signing and promulgating the tuition policy; /
Căn cứ chủ trương của Hội Đồng Quản Trị về chính sách học phí cho sinh viên khoa Y khóa 2015-2021 (YK3) và khóa 2016-2022 (YK4) của trường Đại học Tân Tạo và được sự ủy quyền của Chủ tịch HĐQT về việc ký ban hành chính sách học phí;

-     Considering the proposals of Head of Finance-Accounting Department, Registrar, and Dean of Medical School;/
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính–Kế toán,
Phòng Đào tạo và Trưởng Khoa Y;

ANNOUNCES

THÔNG BÁO

Article 1. For students YK3 and YK4 studying in TTU with GPA from 3.0 or higher without retaking

exam of any subject will pay as follows:/
Điều 1. Đối với sinh viên YK3 và YK4 đang học tại Trường, nếu có kết quả học tập đạt GPA từ 3.0 trở lên và không có môn học nào bị thi lại sẽ được hưởng chính sách học phí sau đây:

Sinh viên khoa Y

Điều kiện về Kết quả học tập và Học phí

GHI
CHÚ

Kết quả học tập (1)

Học phí (2)

YK3 (Khóa 2015-2021)

YK4 (Khóa 2016-2022)

- GPA đạt từ 3.0 trở lên và

- Không có môn học nào bị thilại.

5.000 USD/year

2.500 USD/học kỳ

 

-     This tuition policy is not applied for students who left TTU./
Chính sách học phí này không áp dụng cho sinh viên khoa Y đã rời khỏi trường.

-     Medical students, who already got the Decision to transfer to other schools, if they want to return to TTU, they have to apply for re-admission. TTU will consider each specific case and if approved for admission again, these students have to pay the current tuition fees at $ 6,122 / year./
Các sinh viên khoa Y đã có quyết định chuyển trường, nếu có nguyện vọng xin học lại phải nộpđơn, Nhà trường sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể và nếu được chấp thuận cho nhập học trở lại thì những sinh viên này sẽ phải đóng mức học phí đang quy định hiện nay là 6.122 USD/năm.

Article 2. The above tuition fees are reviewed and implemented since the first year of each class and apply for each semester. The academic results of this semester (1) shall be entitled to the next semestertuition rate policy (2) defined in Article 1 above./
Điều 2.Chính sách học phí quy định ở trên được xem xét và thực hiện kể từ năm thứ nhất của từng khóa và áp dụng theo từng học kỳ. Học kỳ nào sinh viên đạt Kết quả học tập (1) thì Học kỳ tiếp theo được hưởng chính sách Học phí (2) được quy định tại Điều 1 như trên.

Article 3. For students of YK3 and YK4 currently studying at TTU, the Finance and Accounting Department will refund the different part paid for school year 2015-2016 for students YK3 and school year 2016-2017 for students YK3, YK4. The different part of tuition fees already paid will be refunded (if any) by including in the tuition for the next semesters./
Điều 3. Đối với sinh viên YK3 và YK4 hiện đang học tại trường, Phòng Tài chính cho hoàn trả lại số học phí đã đóng cao hơn của năm học 2015 - 2016 đối với sinh viên YK3 và năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên YK3, YK4. Phần học phí đã nộp cao hơn được hoàn trả (nếu có)sẽ được đưa vào đóng học phí cho các học kỳ tiếp theo.

Article 4. Board of Executives, Deans of Schools and related Heads of Department and related   individuals are responsible for the execution of this Announcement./
Điều 4. Ban Giám hiệu, các
Trưởng khoa, Trưởng phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông báo này.

Article 5.This announcement shall be executed from the date of its signing ./
Điều 5.
Thông báo nàyđược thực hiện kể từ ngày ký.

Copies to/Nơi nhận:

- As Articles 4/Như điều 4;
- TTU Website/
Website của trường;
- For archives/Lưu VP, TC.

PP. PROVOST/ KT. HIỆU TRƯỞNG
VICE PROVOST
/ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Huỳnh Hổ

Xem bản scan của thông báo Số 248/TBCSHP-TTU.17 tại đây.