Quy chế

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

(Theo  Quyết định số 2154/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/11/2010)

 

CHƯƠNG I

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP - VỐN ĐIỀU LỆ

Điều 1: Cổ đông sáng lập Đại Học Tân Tạo (TTU):

1.1.   ĐẠI HỌC TÂN TẠO là một tổ chức phi lợi nhuận vĩnh viễn do Công ty cổ phần Đại học Tân Tao (TTU) sáng lập ra.

1.2.   Các cổ đông sáng lập nhất trí rằng: Mọi nguồn tài chính, mọi nguồn lợi nhuận phát sinh, nếu có trong quá trình hoạt động sẽ được đưa vào tái đầu tư mở rộng và phát triển Đại Học Tân Tạo.

1.3.   Các cổ đông của Công ty cổ phần Đại học Tân Tạo là cổ đông sáng lập của Đại Học Tân Tạo tự nguyện nhất trí rằng: không một cổ đông hiện tại hay cổ đông mới tham gia có quyền được thay đổi tôn chỉ mục đích quy định trong điều 1 chương 1 của Quy chế này.

1.4.   Bất cứ cổ đông, nhà đầu tư nào khi tham gia đầu tư vào TTU, ngay cả các nhà ủng hộ, nhân viên, các cố vấn, và tất cả các thành viên làm việc ở mọi vị trí, đều phải tuân thủ thực hiện theo điều 1 của chương này.

Điều 2: Vốn điều lệ của Trường:

2.1-Vốn điều lệ của trường là: 10.000.000.000.000 đồng (Mười ngàn tỷ đồng).

2.2-Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm do yêu cầu tình hình hoạt động của Trường và do quyết định của Hội Đồng Quản Trị Trường Đại Học Tân Tạo.

2.3-Số vốn này sẽ do Công ty cổ phần Đại học Tân Tạo góp 100% theo lịch biểu do HĐQT quyết định bằng các hình thức thích hợp


CHƯƠNG II: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 3:

Đại Học Tân Tạo được Công ty cổ phần Đại học Tân Tạo thành lập và bảo trợ đóng góp công sức, kinh phí, cơ sở vật chất ban đầu xin phép thành lập và được Nhà nước công nhận.

Điều 4: Đại Học Tân Tạo thực hiên các chức năng đào tạo của một trường đại học quốc tế hàng đầu. Một số hoạt động đào tạo bao gồm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác. Nhà trường tập trung lấy giáo dục đại học là trọng tâm trong hế thống đào tạo của trường đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của trường:

Đại Học Tân Tạo có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với đường lối, chiến lược phát triển giáo dục do HĐQT Đại Học Tân Tạo đề ra.
 2. Quyền đào tạo và cấp bằng chứng nhận: xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề nhà trường được phép đào tạo. Tổ chức tuyển sinh và tổ chức, quản lý quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Đại Học Tân Tạo chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động này.
 3. Quyền tổ chức và sở hữu trí tuệ : đăng ký tham gia tuyển chọn và thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; ký kết và thực hiện các hợp đồng khoa học, ứng dụng công nghệ quản lý vào thực tiễn. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và ứng dụng công nghệ.
 4. Quyền hợp tác quốc tế: được phép thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết với các trường đại học, cao đẳng khác; được hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhận góp vốn bằng tiền và tài sản để tiến hành các hoạt động đào tạo, khoa học, ứng dụng công nghệ, cung cấp dịch vụ, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của trường, xây dựng các quỹ học bổng ...
 5. Các quyền về tài chính: quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, xây dựng và phát triển nhà trường. Trường tự chủ về tài chính và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật. Trường được hưởng các chính sách ưu đãi đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo theo quy định của Nhà nước.
 6. Các quyền về quản lý: thực hiện dân chủ, bình đẳng và công khai trong quản lý, trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế và hoạt động tài chính.
 7. Các quyền khác: thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác dành cho các trường đại học quốc tế hàng đầu theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Tên, trụ sở của trường.

6.1-1.Tên trường                          : Đại Học Tân Tạo.

6.1-2.Tên giao dịch tiếng Anh      : TANTAO UNIVERSITY.

6.1-3.Tên viết tắt                         : TTU.

6.1-4.Trung tâm chính của Trường: Được xây dựng trên 105ha, Khu đô thị Tân Đức E.City, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Các thành viên sáng lập nhất trí cử Bà ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN là thành viên sáng lập làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ đầu tiên đại diện cho các thành viên sáng lập trong giai đoạn xin thành lập trường.

Điều 7: Tư cách pháp nhân của trường.

Đại Học Tân Tạo có tư cách pháp nhân độc lập theo quy định của pháp luật, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để giao dịch.

Điều 8: Đại Học Tân Tạo bình đẳng với các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề công lập, các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề khác trong nước về quyền hạn và nhiệm vụ của nhà trường.


CHƯƠNG III: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Điều 9: Cơ cấu tổ chức quản lý của trường, bao gồm:

 1. Hội đồng Đại Học Tân Tạo (BTTU).
 2. Các phòng (ban) chức năng
 3. Hội đổng khoa học và đào tạo
 4. Các Khoa, Trung tâm và Bộ môn trực thuộc trường.

Cơ cấu tổ chức các đơn vị này được thể hiện ở biểu đồ sau:

TTU Org Chart VNEse

HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Điều 10 : Hội đồng Đại Học Tân Tạo (gọi tắt HĐĐH)

Hội đồng Đại Học Tân Tạo (gọi tắt HĐĐH)là tổ chức đại diện duy nhất quyền sở hữu của Đại Học Tân Tạo, và có quyền quyết định những vấn đề quan trọng về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, chủ trương đầu tư, phương hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển của Đại Học Tân Tạo.

10.1- Số lượng thành viên HĐĐH có thể thay đổi nhưng tối thiểu là ba (03) người và không được vượt quá 25 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng Đại học là năm (05) năm. Hội đồng Đại học nhiệm kỳ đầu tiên bao gồm các thành viên Hội đồng cố vấn thành lập trường.Việc có thành viên mới gia nhập sẽ được quyết định bằng cách bỏ phiếu của HĐĐH Khi có thành viên của HĐĐH từ chức hoặc mãn nhiệm, thành viên mới sẽ được bầu chọn thông qua bỏ phiếu trực tiếp của các thành viên hiện hành.

10.2- HĐĐH gồm có Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch HĐĐH điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của HĐĐH. Trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì ủy quyền cho một thành viên HĐĐH thay thế Chủ tịch điều hành công việc. Thời gian ủy quyền cho mỗi lần ủy quyền không quá 06 tháng. Trường hợp Chủ tịch HĐĐH không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao thì các thành viên HĐĐH cử một người trong số họ giữ chức Phó Chủ tịch để điều hành công việc.

Điều 11: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Đại học

Những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng Đại Học Tân Tạo

11.1- Quyết định mục tiêu, phương hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm của Đại Học Tân Tạo

11.2- Xem xét và phê duyệt các phương thức, tiêu chuẩn, định mức thu, chi tài chính và ngân sách hàng năm của TTU

11.3- Quyết định việc huy động thêm các nguồn vốn để xây dựng trường. Quyết định phương thức đầu tư. Phê duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm của trường do Chủ tịch Đại Học Tân Tạo trình, giám sát việc quản lý tài chính, tài sản của trường.

11.4- Bầu Chủ tịch HĐ Đại học, đề cử và ra quyết định bổ nhiệm Chủ tịch

11.5- Phê duyệt phương án về cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý quan trọng của Đại Học Tân Tạo (Phó Chủ tịch; các Hiệu trưởng khoa; Kế toán trưởng; Trưởng, phó phòng (ban) chức năng; Trưởng, phó khoa, bộ môn; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm) theo đề xuất của Chủ tịch Đại Học Tân Tạo hoặc thành viên của HĐQT.

11.6- Giám sát Hiệu trưởng của TTU trong việc làm theo các quy định Nhà nước, các Nghị Quyết, Quyết định của HĐĐH

11.7- Đề xuất và phê duyệt các sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và tổ chức của HĐĐH

11.8- Phê duyệt các Đề án thành lập, giải thể, sáp nhập và chia tách các đơn vị trực thuộc của Đại Học Tân Tạo

11.9- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và của Quy chế này

11.10- Trong nhiệm kỳ, nếu có yêu cầu bổ sung, thay đổi thành viên HĐĐH phải thông qua hội đồng Đại học theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và có hiệu lực khi có số cổ đông chiếm quá nửa số vốn có quyền biểu quyết nhất trí.

Điều 12: Chủ tịch Hội đồng Đại học.

12.1-      HĐĐH bầu một thành viên làm Chủ tịch Hội đồng Đại học bằng hình thức bỏ phiếu, chậm nhất 06 tháng trước khi Chủ tích đầu tiên của HĐĐH mãn nhiệm và 06 tháng trước khi các Chủ tịch tiếp theo mãn nhiệm

12.2- Chủ tịch HĐĐH phải có quốc tịch Việt nam, có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên.Chủ tịch HĐĐH khi được đề cử không quá 70 tuổi tại thời điểm được bầu.

12.3- Chủ tịch HĐĐH có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

 1. Chủ trì các hoạt động của HĐ Đại học.
 2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp HĐĐH hoặc để tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐ Đại học.
 3. Giám sát việc tổ chức thực hiện quyết định của HĐQT, tổ chức giám sát việc điều hành của Hiệu trưởng Đại Học Tân Tạo.
 4. Thay mặt HĐĐH ký các quyết định, văn bản của HĐQT.
 5. Chủ tịch HĐĐH có quyền yêu cầu Giám đốc, cán bộ quản lý các đơn vị trong Đại Học Tân Tạo cung cấp các thông tin, tài liệu về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tình hình tài chính, đầu tư. . . của Đại Học Tân Tạo và của các đơn vị trực thuộc.
 6. Chủ tịch HĐĐH được quyền sử dụng bộ máy tổ chức, dấu và phương tiện của trường để tiến hành các hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.
 7. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và của Quy chế này

Điều13: Cuộc họp Hội đồng Đại học.

13.1- HĐĐH họp thường kỳ sau (06) tháng một lần. Các cuộc họp bất thường do Chủ tịch HĐĐH quyết định khi có ít nhất 1/3 số thành viên HĐĐH đồng ý.

13.2- Chủ tịch HĐĐH có quyền triệu tập họp HĐ Đại học. Việc triệu tập phải bằng văn bản có nêu rõ nội dung họp, thời gian, địa điểm họp. Văn bản mời họp phải gửi đến các thành viên HĐĐH chậm nhất là mười bốn (14) ngày trước ngày bắt đầu cuộc họp.

13.3- Cuộc họp HĐĐH được tiến hành khi có từ hai phần ba tổng số thành viên trở lên tham dự (số đại biểu cần thiết theo quy định). Trường hợp cuộc họp không đủ số lượng thành viên dự họp theo điều này thì được triệu tập lại cuộc họp lần thứ hai trong vòng mười lăm (l5) ngày

13.4- Quyết định của HĐĐH được thông qua khi đa số thành viên dự họp chấp thuận. Mỗi thành viên HĐĐH có một phiếu biểu quyết. Trường hợp số phiếu ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐ Đại học.

13.5- Tất cả các cuộc họp của HĐĐH phải được ghi đầy đủ vào sổ biên bản. Chủ tọa và thư ký phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản họp HĐ Đại học.

Điều 14: Ban Kiểm tra tài chính.

14.1- HĐĐH Đại Học Tân Tạo thành lập và giao nhiệm vụ, chế độ, quyền hạn Ban kiểm tra tài chính để giúp Đại hội đồng cổ đông và HĐĐH kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính của nhà trường và thực hiện chế độ tài chính công khai. Ban kiểm tra tài chính có từ ba (03) đến năm (05) thành viên được chọn từ HĐĐH, trong đó ít nhất phải có một thành viên có chuyên môn kế toán. Ban kiểm tra tài chính bầu một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm tra tài chính phải là cổ đông góp vốn. Nhiệm kỳ của Ban kiểm tra tài chính là năm (05) năm.

14.2- Thành viên của Ban kiểm tra tài chính là những người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị phạt tù hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

14.3- Ban kiểm tra tài chính có các quyền và nhiệm vụ sau:

14.4- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành các hoạt động của Đại Học Tân Tạo, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

14.5- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm

14.6- Định kỳ thông báo với chủ tịch HĐĐH về kết quả hoạt động; tham khảo ý kiến của HĐĐH trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

14.7- Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác; tính trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều hành các hoạt động của Đại Học Tân Tạo.

14.8- Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Đại Học Tân Tạo.

14.9- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Quy chế này.

14.10- HĐ Đại học, thành viên của HĐ Đại học, Giám Đốc Đại Học Tân Tạo, các Hiệu trưởng, các cán bộ quản lý khác phải cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin, tài liệu về các hoạt động của nhà trường theo yêu cầu của Ban kiểm tra tài chính.

14.11- Việc kiểm soát theo quy định tại các khoản 13.1và 13.2 của điều này nhưng không được gây cản trở các hoạt động cũng như làm gián đoạn các hoạt động của Đại Học Tân Tạo.


GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Tổ chức và chức năng:

Điều 15: Tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám Đốc Đại Học Tân Tạo:

 1. Giám đốc Đại Học Tân Tạo là người được HĐĐH đề cử trên cơ sở nhất trí của đa số các thành viên HĐĐH thông qua bằng hình thức bỏ phiếu. Giám đốc Đại Học Tân Tạo là người đại diện theo pháp luật của Đại Học Tân Tạo, sẽdo Hội đồng Đại Học Tân Tạo bổ nhiệm và miễn nhiệm.
 2. Giám đốc Đại Học Tân Tạo là người trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐĐH về việc thực hiện các quy định, quychế về giáo dục – đào tạo, bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục – đào tạo, cũng như chất lượng đào tạo, hoạt động khoa học, công nghệ và những hoạt động khác của trường trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 3. Giám đốc Đại Học Tân Tạo phải có học vị từ thạc sĩ trở lên; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có uy tín, có kinh nghiệm và năng lực đã qua giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục cao đẳng, đại học ít nhất là 5 năm; có sức khỏe tốt, khi được đề cử không quá 70 tuổi. Nhiệm kỳ làm việc của Giám đốc Đại Học Tân Tạo là năm (05) năm và không giới hạn số nhiệm kỳ.

Điều 16: Các Phó Giám đốc Đại Học Tân Tạo.

16.1- Các Phó Giám đốc được bổ nhiệm để trợ giúp cho Giám đốc. Các Phó Giám đốc của Đại Học Tân Tạo do Giám đốc Đại Học Tân Tạo đề nghị, Chủ tịch HĐĐH ra quyết định bổ nhiệm. Phó Giám đốc Đại Học Tân Tạo phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm và năng lực quản lý nhà trường, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt. Phó Giám đốcphụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học phải có tiêu chuẩn và học vị như đối với Hiệu trưởng.

16.2- Phó Giám đốc Đại Học Tân Tạo được bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Đại Học Tân Tạo hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

16.3- Phó Giám đốcĐại Học Tân Tạo có các quyền và nhiệm vụ sau:

16.3.1- Giúp Giám đốc Đại Học Tân Tạo lãnh đạo, quản lý chung hoạt động của trường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực hoạt động theo sự phân công của Giám đốc Đại Học Tân Tạo giao;

16.3.2- Các Phó Giám đốc được Giám đốc Đại Học Tân Tạo phân công phụ trách một số mặt công tác của Đại Học Tân Tạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những việc được phân công. Phó Giám đốc Đại Học Tân Tạo được sử dụng quyền hạn của Giám đốc, nhân danh Giám đốc khi chỉ đạo, điều hành, giải quyết, quyết định các mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc Đại Học Tân Tạo và cùng với Giám đốc chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Khi cần thiết Giám đốc Đại Học Tân Tạo điều chỉnh lại sự phân công trách nhiệm cho các Phó Giám đốc theo yêu cầu công tác trong từng thời gian.

16.3.3- Trong trường hợp Giám đốc Đại Học Tân Tạo vắng mặt, Giám đốc sẽuỷ nhiệm cho một Phó Giám đốc Đại Học Tân Tạo giải quyết các công việc thuộc phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc Đại Học Tân Tạo.

Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc:

Điều 17:Giám đốc Đại Học Tân Tạo có trách nhiệm thực hiện các quyết nghị của Hội đồng quản trị

Điều 18: Công tác lập kế hoạch

Giám đốc Đại Học Tân Tạo có trách nhiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về phát triển Đại Học Tân Tạo.

Điều 19: Công tác đào tạo.

1. Giám đốc Đại Học Tân Tạo có trách nhiệm:

1.1. Tổ chức xây dựng mô hình và phương thức đào tạo, kế hoạch phát triển dài hạn của Đại Học Tân Tạo .

1.2. Tổ chức thực hiện việc đào tạo ở trình độ đại học, trên đại học và cao đẳng

1.3. Ấn hành, quản lý việc cấp phát phôi bằng, chứng chỉ.

2. Giám đốc Đại Học Tân Tạo có quyền quyết định:

2.1. Mở ngành đào tạo ở trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ theo nhu cầu phát triển thực tế của đất nước

2.2. Ban hành quy chế tuyển sinh đại học, sau đại học cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của Đại Học Tân Tạo.

2.3. Ban hành khung chương trình về khối kiến thức chung và khối kiến thức cơ bản chung cho các bậc đào tạo.

2.4. Giao các mã ngành đào tạo và các loại hình đào tạo cụ thể cho các trường đại học và các viện nghiên cứu thành viên, các khoa và các trung tâm nghiên cứu, đào tạo trực thuộc.

2.5. Thành lập hội đồng chấm luận án Tiến sỹ cho nghiên cứu sinh thuộc các đơn vị đào tạo của Đại Học Tân Tạo và hội đồng chấm luận án thạc sỹ cho học viên thuộc các khoa trực thuộc và các trung tâm nghiên cứu, đào tạo.

Điều 20: Công tác nghiên cứu khoa học.

1. Giám đốc Đại Học Tân Tạo có trách nhiệm:

1.1. Tổ chức xây dựng chiến lược; kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn về hoạt động khoa học - công nghệ & kinh tế của Đại Học Tân Tạo

1.2. Chỉ đạo việc thực hiện các chương trình khoa học - công nghệ & kinh tế, các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án sản xuất thử, thử nghiệm, các đề tài hợp tác quốc tế, các dự án phát triển do Đại Học Tân Tạo phụ trách và có trách nhiệm tổ chức quản lý và tạo điều kiện để các chương trình và đề tài này được thực hiện tại Đại Học Tân Tạo như trong Điều 34, Điều 35 của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại Học Tân Tạo .

2. Giám đốc Đại Học Tân Tạo có quyền quyết định:

2.1. Ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế về quản lý khoa học - công nghệ của Đại Học Tân Tạo.

2.2. Căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch đào tạo phát triển đã được Hội đồng trường đại học giao, xác định các nhiệm vụ khoa hoc - công nghệ cấp Đại Học Tân Tạo.

2.3. Xét duyệt, quản lý và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án sản xuất thử, thử nghiệm, các đề tài hợp tác quốc tế, các dự án phát triển cấp Đại Học Tân Tạo và trực tiếp tổ chức thực hiện các đề tài cấp Đại Học Tân Tạo có tính đa lĩnh vực và quymô lớn.

2.4. Duyệt cấp kinh phí, thiết bị, vật tư cho các đề tài nghiên cứu của các trường đại học, các viện nghiên cứu, các trung tâm và các đơn vị nghiên cứu khoa học trực thuộc Đại Học Tân Tạo .

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Điều 21:

 1. Giám đốc Đại Học Tân Tạo có trách nhiệm: Thực hiện một cách có hiệu quả nhiệm vụ do Hội Đồng quản trị và Hội đồng Đại Học Tân Tạo giao phó.
 2. Giám đốc Đại Học Tân Tạo có quyền:

2.1. Ban hành các văn bản về phương hướng, chủ chương, các quy chế, quy định về quản lý học sinh, sinh viên và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị.

2.2. Ban hành quy định về chế độ chính sách, các hình thức và chế độ khen thưởng cho học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh trong Đại Học Tân Tạo.

Điều 22: Công tác tổ chức và bố trí nhân viên.

 1. Giám đốc Đại Học Tân Tạo có trách nhiệm đề nghị lên HĐĐH thành lập, giải thể, sáp nhập và chia tách các trường đại học và các viện nghiên cứu thành viên.
 2. Theo quyết nghị của Hội đồng Đại Học Tân Tạo , Giám đốc Đại Học Tân Tạo ban hành quyết định:

2.1. Giám sát các khoa, các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ trực thuộc Đại Học Tân Tạo.

2.2. Thành lập, sáp nhập, chia tách hoặc giải thể các khoa thuộc trường đại học thành viên.

2.3. Thành lập, sáp nhập, chia tách hoặc giải thể các phòng nghiên cứu chuyên đề thuộc viện nghiên cứu thành viên.

2.4. Bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân viên khi cần thiết và tuân theo quy chế

 1. Giám đốc Đại Học Tân Tạo ban hành các văn bản quy định hoặc các văn bản hướng dẫn về :

3.1. Tiêu chuẩn, cách thức tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ trong Đại Học Tân Tạo.

3.2. Chế độ lương, chế độ phụ cấp, chế độ nâng lương và các chế độ chính sách khác cho cán bộ, công chức, nhân viên.

3.3. Hình thức trả lương, xếp lương, nâng bậc lương, điều chỉnh lương cho cán bộ, công nhân viên theo quy định.

4. Giám đốc Đại Học Tân Tạo xem xét và đề nghị Hội đồng đại học, xem xét và ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm vào ngạch giáo sư hoặc phó giáo sư đối với những người được công nhận chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư và những người đã có học hàm giáo sư hoặc phó giáo sư của Đại Học Tân Tạo

Điều 23: Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật:

1.Giám đốc Đại Học Tân Tạo quyết định khen thưởng ở cấp Đại Học Tân Tạo hoặc đề nghị Nhà nước, các Bộ, ngành khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, học tập và công tác.

 1. Giám đốc Đại Học Tân Tạo quyết định thi hành kỷ luật đối với các cán bộ, công chức thuộc diện quản lý trực tiếp của TTU ghi trong điểm 4 Điều 23 của quy định này, các cán bộ, công chức là giảng viên chính và tương đương.

Điều 24: Công tác quan hệ quốc tế và đối ngoại:

 1. Giám đốc Đại Học Tân Tạo phê chuẩn chiến lược và kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Đại Học Tân Tạo.
 2. Giám đốc Đại Học Tân Tạo là người đại diện cho Đại Học Tân Tạo ký các thoả ước về hợp tác giữa Đại Học Tân Tạo với các cơ quan, tổ chức ở trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và triển khai khoa học, công nghệ.
 3. Giám đốc Đại Học Tân Tạo có quyền quyết định:

3.1. Cử cán bộ, sinh viên của Đại Học Tân Tạo ra nước ngoài công tác, học tập và mời người nước ngoài vào học tập, làm việc ở Đại Học Tân Tạo.

3.2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các hoạt động liên kết quốc tế của Đại Học Tân Tạo.

Điều 25: Công tác kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản.

 1. Giám đốc Đại Học Tân Tạo có trách nhiệm:

1.1. Chỉ đạo trực tiếp công tác lên kế hoạch và tài chính của Đại Học Tân Tạo tuân theo các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm củaHội đồng đại học giao.

1.2. Lập và bảo vệ kế hoạch ngân sách dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về ngân sách đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, các chương trình mục tiêu, các nhiệm vụ của Đại Học Tân Tạo trước Hội đồng quản trị và Hội đồng đại học.

 1. Giám đốc Đại Học Tân Tạo có quyền quyết định :

2.1. Phân phối kinh phí cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác của các đơn vị thành viên và trực thuộc, cho các nhiệm vụ, các chương trình mục tiêu của Đại Học Tân Tạo và của các đơn vị thành viên và trực thuộc.

2.2. Giao tài sản, cơ sở vật chất cho các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại Học Tân Tạo để quản lý và sử dụng; giao các cơ sở vật chất dùng chung cho Văn phòng Đại Học Tân Tạo hoặc một số đơn vị để quản lý và điều phối cho các đơn vị sử dụng.

2.3. Điều động tài sản, cơ sở vật chất do các đơn vị đang quản lý để phục vụ cho lợi ích chung của sự phát triển của Đại Học Tân Tạo.

2.4. Phê duyệt các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản theo quyết định của Hội đồng Đại học.

Điều 26: Công tác thanh tra, kiểm tra.

Khi cần thiết, Giám đốc Đại Học Tân Tạo thực hiện việc thanh tra, kiểm tra trong nội bộ, tất cả các đơn vị trực thuộc Đại Học Tân Tạo theo yêu cầu của HĐĐH.

VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG CỦA ĐẠI HỌC TÂN TẠO.

Điều 27: Chức năng và nhiệm vụ:

 1. Văn phòng và các ban chức năng là cơ quan tham mưu và giúp việc cho Giám đốc Đại Học Tân Tạo.
 2. Văn phòng và các ban chức năng có nhiệm vụ:

-         Đề xuất với Chủ tịch Đại Học Tân Tạo những vấn đề cần giải quyết, những kiến nghị, phương án, giải pháp để thực thi các công việc trong lĩnh vực được phân công.

-         Quản lý tổng hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

-         Giải quyết công tác nghiệp vụ theo chức năng được giao.

-         Trợ giúp cho Giám đốc Đại Học Tân Tạo làm việc với các cơ quan cấp trên, các cơ quan bên ngoài và các đơn vị trong Đại Học Tân Tạo.

-         Hướng dẫn và kiểm tra các trường đại học, các viện nghiên cứu thành viên và các đơn vị trực thuộc khác thực hiện công tác có liên quan đến lĩnh vực được giao.

-         Hướng dẫn và kiểm tra công tác nghiệp vụ đối với các cơ quan chức năng cấp dưới Đại Học Tân Tạo.

 1. Giám đốc Đại Học Tân Tạo quy định chức năng và nhiệm vụ cụ thể cho Văn phòng và từng Ban chức năng.

Điều 28: Tổ chức - Cán bộ.

Các nguyên tắc sau đây sẽ được áp dụng cho tất cả các phòng ban báo cáo trực tiếp hoặc gián tiếp cho Hiệu trưởng. Người đứng đầu văn phòng là Chánh Văn phòng. Cấp phó của Chánh Văn phòng là Phó phòng. Người đứng đầu một ban chức năng là Trưởng ban. Cấp phó của Trưởng ban là Phó ban .

Giám đốc Đại Học Tân Tạo ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Chánh Văn phòng, Trưởng ban. Nhiệm kỳ của Chánh Văn phòng, Trưởng ban và các phó của họ theo nhiệm kỳ của Giám đốc Đại Học Tân Tạo.

Điều 29: Trách nhiệm và quyền hạn của Chánh Văn phòng và Trưởng ban

        Chánh Văn phòng và Trưởng ban có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đại Học Tân Tạo về các mặt công tác của đơn vị.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp công tác của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Đại Học Tân Tạo phê duyệt.

3. Thừa lệnh Giám đốc Đại Học Tân Tạo phối hợp với thủ trưởng các đơn vị giải quyết những nhiệm vụ liên quan.

4. Thừa lệnh Giám đốc Đại Học Tân Tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức và cá nhân thực hiện những nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

5. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến với Giám đốc Đại Học Tân Tạo những vấn đề thuộc chức năng của đơn vị.

6. Sau khi có chủ trương của Giám đốc Đại Học Tân Tạo, được phép quan hệ với các cơ quan hữu quan khác để thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

7. Thừa lệnh Giám đốc Đại Học Tân Tạo giải quyết và trực tiếp ký các công văn gửi cấp dưới hoặc cơ quan ngang cấp trong phạm vi thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; ký xác nhận những công việc mà đơn vị phụ trách.

8. Xem xét và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

9. Bố trí, phân công, sắp xếp, đánh giá và nhận xét cán bộ, công chức và nhân viên trong đơn vị.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại Học Tân Tạo giao.

CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Chức năng và nhiệm vụ

Điều 30:

        Các trường thành viên có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trình độ cao đẳng, đại học, cao học, tiến sỹ về các ngành học thuộc các lĩnh vực của mình, nghiên cứu và triển khai khoa học - công nghệ trong hệ thống chung của Đại Học Tân Tạo nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Điều 31: Các trường thành viên thực hiện việc đào tạo theo danh mục các ngành, chuyên ngành đào tạo theo tiêu chí do Hội đồng Đại học đề ra

       Giám đốc Đại Học Tân Tạo quyết định các ngành, chuyên ngành đào tạo, các bậc, hệ và các loại hình đào tạo cụ thể cho từng trường thành viên.

Điều 32: Các trường thành viên có con dấu và tài khoản riêng.

        Các trường thành viên được sử dụng biểu tượng, trang phục riêng của trường sau khi mẫu biểu tượng và trang phục đã được. Giám đốc Đại Học Tân Tạo phê duyệt. Logo sẽ là logo đầy đủ của trường Đại học với tên của trường thành viên được viết thêm bên dưới

Tổ chức và nhân sự

Điều 33:

1. Đứng đầu trường là Hiệu trưởng. Hiệu trưởng do Đại Học Tân Tạo ra quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng Đại Học Tân Tạo. Hiệu trưởng có nhiệm kỳ 5 năm và có thể tiếp tục nhiệm kỳ nếu được Hội đồng đại học bổ nhiệm.

2. Hiệu trưởng quản lý và điều hành hoạt động của trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng Đại Học Tân Tạo về tất cả các hoạt động của trường mình; về việc thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên thuộc quyền theo quy định của pháp luật; là người đại diện pháp nhân của trường đại học trong quan hệ với các tổ chức và cá nhân trong nước, ngoài nước.

Điều 34:

Cấp phó của Hiệu trưởng là Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Đại Học Tân Tạo ra quyết định bổ nhiệm hay miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng theo đề nghị của Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của Phó Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng phân công phụ trách một số mặt công tác của trường và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những việc được phân công. Phó Hiệu trưởng được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng, nhân danh Hiệu trưởng khi chỉ đạo, điều hành, giải quyết và quyết định các mặt công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng và cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Hiệu trưởng có thể trực tiếp giải quyết một số việc đã phân công cho Phó Hiệu trưởng hoặc điều chỉnh lại sự phân công giữa các Phó Hiệu trưởng theo yêu cầu công tác trong từng thời gian.

Điều 35: Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng bao gồm các đơn vị:

        1. Các khoa trực thuộc trường.

        2. Các bộ môn trực thuộc trường.

        3. Các trung tâm đào tạo, nghiên cứu triển khai trực thuộc trường.

 1. Các phòng chức năng giúp việc cho Hiệu trưởng.
 2. Các đơn vị phục vụ.

        Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc trường do Hiệu trưởng quy định.

Điều 36: Người đứng đầu một phòng chức năng là Trưởng phòng. Cấp phó của Trưởng phòng là Phó phòng. Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Trưởng phòng. Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Phó Trưởng phòng theo đề nghị của Trưởng phòng. Nhiệm kỳ công tác của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.

Điều 37: Người đứng đầu một đơn vị (gọi chung là Thủ trưởng đơn vị) trực thuộc do Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Cấp phó của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc trường do Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị.

Điều 38: Thủ trưởng đơn vị trực thuộc trường đại học chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các mặt hoạt động, công tác của đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Hiệu trưởng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về những việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 39: Cc khoa là đơn vị hành chính có trách nhiệm quản lý cán bộ của đơn vị mình và tổ chức thực hiện đào tạo, quản lý sinh viên của một hoặc một số ngành học, đồng thời triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong đơn vị.

Việc tổ chức đơn vị học thuật dưới khoa (bộ môn) và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo đơn vị đó do Hiệu trưởng trường quyết định.

Điều 40: Bộ môn trực thuộc trường là đơn vị quản lý hành chính, là nơi sinh hoạt, hoạt động chuyên môn của các cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu có cùng chuyên môn hoặc có chuyên môn gần nhau và thực hiện những nhiệm vụ đào tạo cụ thể do Nhà trường phân công. Về mặt hành chính, bộ môn trực thuộc trường tương đương với khoa.

Điều 41: Người đứng đầu một khoa (bộ môn) trực thuộc trường là trưởng khoa (bộ môn). Cấp phó của trưởng khoa (bộ môn) là Phó khoa (bộ môn).

        Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm trưởng khoa (bộ môn). Trưởng khoa có nhiệm kỳ 5 năm.

        Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Phó khoa (bộ môn) theo đề nghị của trưởng khoa (bộ môn). Nhiệm kỳ của Phó khoa (bộ môn) theo nhiệm kỳ của trưởng khoa (bộ môn).

Tài chính

Điều 42: Trường cao đẳng là đơn vị dự toán trực thuộc Đại Học Tân Tạo, được quản lý tài chính độc lập, có tài khoản riêng, kể cả tài khoản ngoại tệ.

Điều 43: Các nguồn tài chính cung cấp cho trường đại học gồm:

-         Ngân sách từ Đại Học Tân Tạo.  

Những điều bên dưới đây không phải là nguồn thu nhập trực tiếp của trường trực thuộc, tất cả sẽ được trường Đại học chính quản lý:

-         Nguồn thu từ học phí, lệ phí.

-     Nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và dịch vụ của trường, các hợp đồng đào tạo với các địa phương.

-     Nguồn tài chính do sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân hảo tâm từ trong và ngoài nước.

-     Nguồn tài trợ quốc tế.

-     Các nguồn thu khác.

Quan hệ với các đơn vị trong Đại Học Tân Tạo các cơ quan, các tổ chức trong và ngoài nước.

Điều 44: Các trường sẽ có quan hệ mật thiết và hữu cơ với các đơn vị khác trong Đại Học Tân Tạo, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ cùng nhau thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ với chất lượng cao ở từng đơn vị cũng như những công việc chung khác trong Đại Học Tân Tạo.

Các trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ chính của đơn vị, cũng như những nhiệm vụ phối hợp giải quyết với các đơn vị khác do Đại Học Tân Tạo tổ chức và phân công.

Điều 45: Sau khi phối hợp với Văn phòng Giám đốc TTU, các trường thành viên trong Đại Học Tân Tạo được trực tiếp quan hệ với các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu và triển khai khoa học - công nghệ khác trong và ngoài nước và các tổ chức quốc tế

Trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng trường thành viên

 Điều 46: Công tác lập kế hoạch.

 1. Hiệu trưởng xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về tất cả các mặt công tác trong trường.
 2. Căn cứ quy chế, chế độ, chính sách của Nhà nước, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được Giám đốc Đại Học Tân Tạo giao, Hiệu trưởng quyết định các chủ trương, biện pháp để thực hiện kế hoạch của trường mình.

Điều 47: Công tác đào tạo.

        Hiệu trưởng có trách nhiệm và quyền hạn:

1.Đăng ký với Đại Học Tân Tạo để mở những ngành, chuyên ngành đào tạo

        2. Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của trường và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo sau khi đã được Đại Học Tân Tạo thẩm định và cho phép đào tạo.

        3. Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, bài giảng chuyên môn thuộc các ngành, chuyên ngành đào tạo của trường.

        4. Xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn đối với các hệ, các bậc đào tạo của trường và báo cáo với Giám đốc Đại Học Tân Tạo về mục tiêu, quy mô đào tạo, kế hoạch học tập, nội dung và chương trình môn học.

        5. Tổ chức tuyển sinh đại học, tham gia tổ chức tuyển sinh sau đại học theo sự chỉ đạo và điều phối chung của Đại Học Tân Tạo; xây dựng và quyết định điểm xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học, các chuyên ngành đào tạo sau đại học của trường theo chỉ tiêu tuyển sinh được giao và báo cáo kết quả với Đại Học Tân Tạo; ký quyết định công nhận trúng tuyển vào đại học, công nhận học viên cao học và đề nghị Đại Học Tân Tạo quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

        6. Quyết định đề tài và người hướng dẫn nghiên cứu sinh và báo cáo Đại Học Tân Tạo (qua Ban Đào tạo).

        7. Tổ chức đào tạo và quản lý nội dung đào tạo theo chương trình đã được Đại Học Tân Tạo ban hành.

        8. Tổ chức việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các hệ do trường đào tạo.

        9. Tổ chức xét lên lớp và xét tốt nghiệp cho sinh viên, học viên cao học.

       10. Quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.

        11. Hiệu trưởng quyết định:

11.1. Cử chủ trì đề tài cấp trường và các hợp đồng.

11.2. Cấp kinh phí, thiết bị, vật tư cho các đề tài nghiên cứu cấp trường và các đề tài hợp đồng.

     12. Hiệu trưởng có quyền ký kết các văn bản hợp tác, hợp đồng nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ giữa trường mình với các đơn vị khác của TTU

Điều 48: Công tác tổ chức và bổ nhiệm nhân viên.

        Hiệu trưởng có trách nhiệm:

        1. Xây dựng và trình Hiệu trưởng Đại Học Tân Tạo đề án thành lập các khoa, bộ môn trực thuộc trường.

        2. Sắp xếp cán bộ, công chức, nhân viên của trường theo các cấp bậc, các chức danh, tiêu chuẩn quy định trong Quy chế này và theo hướng dẫn của Giám đốc Đại Học Tân Tạo.

        3. Lập quy hoạch cán bộ cho mỗi giai đoạn phát triển của trường và lập kế hoạch hàng năm về biên chế, chỉ tiêu cán bộ của trường, báo cáo Giám đốc Đại Học Tân Tạo và nhận chỉ tiêu phân bổ từ Giám đốc Đại Học Tân Tạo.

        4. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức theo đúng quy định của quy chế này và Luật Lao động hiện hành.

        5. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ, công chức trong Nhà trường

     6. Thực hiện nhiệm vụ của thủ trưởng cơ sở giáo dục trong công việc xem xét và đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư và bổ nhiệm, miễn nhiệm vào các ngạch giáo sư, phó giáo sư.

       7. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên trong trường và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

       8. Thực hiện các quyết định của Giám đốc Đại Học Tân Tạo về điều động cán bộ của trường.

Điều 49: Công tác tài chính, cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản.

        1. Hiệu trưởng có trách nhiệm:

           1.1. Hàng năm, lập kế hoạch, dự toán ngân sách, báo cáo với Đại Học Tân Tạo để nhận ngân sách được phân bổ.

           1.2. Làm chủ tài khoản của trường; quyết định kế hoạch chi tiêu nhằm bảo đảm mọi hoạt động trong trường, đồng thời có trách nhiệm quyết toán với Đại Học Tân Tạo; tổ chức các đơn vị thuộc quyền thực hiện chế độ, chính sách, kỷ luật tài chính theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn kèm theo.

          1.3. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các loại tài sản, thiết bị, vật tư mà trường được phân bổ, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của Đại Học Tân Tạo.

        2. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đại Học Tân Tạo và các cơ quan tài chính cấp trên về việc quản lý và sử dụng kinh phí cho các hoạt động của trường theo đúng chức năng, mục tiêu, kế hoạch đã được duyệt và theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước cũng như các văn bản hướng dẫn kèm theo.

CHƯƠNG IV: NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ HỌC VIÊN.

Điều 50: Giảng viên.

1. Giảng viên cơ hữu của trưởng được tuyển dụng và thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật; được hưởng chế độ tiền công, tiền lương hợp lý theo kết quả hoạt động của trường, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, có quyền tham gia các hoạt động của các tổ chức xã hội và đoàn thể theo quy định của pháp luật.

2. Giảng viên của trường phải thực hiện đầy đủ các quy chế Quy chế tổ chức, hoạt động của trường và các quy định do Giám đốc Đại Học Tân Tạo ban hành.

Điều 51: Cán bộ, nhân viên.

1.Cán bộ và nhân viên cơ hữu và hợp đồng của trường được hưởng chế độ tiền công, tiền lương hợp lý theo kết quả hoạt động của trường, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, có quyền tham gia các tổ chức xã hội và đoàn thể phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Cán bộ, nhân viên của trường thực hiện đầy đủ Quy chế tổ chức hoạt động của trường và các quy định do Giám đốc Đại Học Tân Tạo ban hành.

Điều 52: Nhiệm vụ và quyền của học viên.

1. Học viên của Đại Học Tân Tạo có các nhiệm vụ cụ thể là:

a) Học tập, rèn luyện theo chương trình kế hoạch đào tạo của nhà trường.

b) Tuân thủ pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nội quy của trường, các quy chế của trường.

c) Tham gia lao động và hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và năng lực.

d) Đóng học phí.

đ) Giữ gìn và bảo vệ tài sản của trường, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của trường.

2. Học viên ở Đại Học Tân Tạo có những quyền sau đây:

a) Được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về việc học tập của mình.

b) Tùy thuộc vào chính sách của trường, cho phép học viên học vượt lớp, rút ngắn thời gian học tùy theo khả năng.

c) Được tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội theo quy định của pháp luật.

d) Được sử dụng theo quy định của nhà trường các trang thiết bị thí nghiệm, thực hành thực tập, các phương tiện phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao của trường.

đ) Tham gia tổ chức đoàn thể

CHƯƠNG V: HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ,

VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ.

Điều 53: Hoạt động đào tạo.

1. Đại Học Tân Tạo được cho phép mở các ngành đào tạo cao đẳng, và tổ chức tuyển sinh, đào tạo hàng năm.

2. Đại Học Tân Tạo thực hiện việc tuyển sinh, quản lý quá trình đào tạo, kiểm tra, thi, đánh giá, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đảm bảo chất lượng quốc tế của tổ chức Kiểm định độc lập Hoa Kỳ.

Điều 54: Hoạt động đối ngoại và Quan hệ quốc tế.

1. Đại Học Tân Tạo thực hiện các nhiệm vụ về đối ngoại và hợp tác quốc tế theo các quy định của Nhà nước nhằm phát huy nội lực trong giáo dục và đào tạo đồng thời tranh thủ tiếp cận những thành tựu về giáo dục và đào tạo của nước ngoài.

2. Đối với hệ thống giáo dục và đào tạo trong nước, Trường liên kết với các tổ chức giáo dục - nghiên cứu khoa học, tổ chức kinh tế trong nước để hợp tác giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề có liên quan đến ngành nghề đào tạo của trường, nghiên cứu khoa học và hợp tác dưới các hình thức khác.

3. Đối với các tổ chức giáo dục và đào tạo nước ngoài:

      - Trường mời các Giáo sư, các nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài tham gia quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Trường cử cán bộ, giảng viên và học viên tham quan, giảng dạy, học tập, thực tập và tham gia nghiên cứu khoa học ở nước ngoài.

- Trường liên kết đào tạo với các tổ chức giáo dục và đào tạo nước ngoài bằng các hình thức trao đổi du học sinh, liên kết đào tạo bán phần hoặc toàn phần.

- Trường liên hệ với các tổ chức giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức kinh tế nước ngoài để cùng nhau tổ chức các hội thảo khoa học, hợp tác thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và sản xuất kinh doanh có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của trường.


CHƯƠNG VI: TÀI SẢN, TÁI TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, GIẢI THỂ.

Điều 55:Nguyên tắc tài chính.

       Đại Học Tân Tạo hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân đối thu chi, thực hiện những quy định về chế độ tài chính, tài sản và bảo đảm các điều kiện về tài chính, tài sản theo quy định.

Điều 56: Nguồn tài chính.

       Nguồn tài chính của Đại Học Tân Tạo gồm:

       l) Học phí, lệ phí thu từ người học.

       2) Thu từ hoạt động tài trợ cho nghiên cứu

       3) Vốn góp ban đầu của các thành viên sáng lập.

       4) Thu từ lãi tiền gửi ngân hàng hoặc lợi tức chứng khoán (nếu có).

       5) Thu từ các hoạt động gây vốn, thanh lý, khấu hao tài sản, chuyển nhượng, chuyển đổi quyền sở hữu tài sản.

       6) Các nguồn tài chính hợp pháp khác bao gồm: tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, vốn vay các tổ chức tín dụng, vốn góp của cá nhân để đầu tư mở rộng và phát triển nhà trường.

       7) Các nguồn thu khác

Điều 57: Chi phí

1.Chi phí cho hoạt động thường xuyên, bao gồm:

       a) Chi cho người lao động (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương, các khoản trích bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chi phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ của trường, kinh phí hoạt động công đoàn theo quy định).

       b) Chi quản lý hành chính (vật tư văn phòng, dịch vụ công cộng, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị phí . . .).

       c) Chi phí cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

       d) Chi mua sắm tài sản, sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất, tài sản cố định, trang thiết bị.

2. Chi cho hoạt động khoa học và công nghệ, chi thực hiện các đơn đặt hàng (điều tra, quy hoạch, khảo sát); chi vốn đối ứng thực hiện các dự án có vốn nước ngoài.

3. Chi đầu tư phát triển, gồm: chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị, chi thực hiện các dự án đầu tư khác.

4. Chi trả lãi và gốc vốn vay và chi trả tiền vốn góp.

Điều 58:Quản lý tài chính.

Đại Học Tân Tạo tự chủ về tài chính theo nguyên tắc tự cân đối thu, chi và thực hiện quản lý tài chính theo quy định hiện hành của pháp luật về những nội dung sau đây:

1.Chủ động bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ. Chủ động xây dựng các định mức chi tiêu phù hợp, đảm bảo được chất lượng đào tạo, tăng cường công tác quản lý và tăng thu nhập cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên.

2. Được vay vốn tại các tổ chức tín dụng ngân hàng, Quỹ hỗ trợ phát triển và các quỹ khác để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ và tự chịu trách nhiệm trả nợ vay.

3. Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng.

4. Tổ chức công tác kế toán, thống kê, báo cáo tài chính.

Điều 59: Phân phối thu nhập.

1.Tổng thu nhập sau khi đã trừ các khoản chi phí hợp lý cho hoạt động của nhà trường, được phân phối theo thứ tự sau:

       a) Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác cho Nhà nước theo luật định (Nếu có).

       b) Trích quỹ tái đầu tư phát triển và các quỹ khác theo quyết định của Hội đồng Đại học.

2. Toàn bộ các hoạt động thu, chi tài chính và tài sản của trường được quản lý và hạch toán, quyết toán hàng quý, hàng năm.

3. Hội đồng Đại học xây dựng quy chế về hoạt động tài chính, quy định mức thu, chi phù hợp với tình hình của trường.

4. Giám đốc Đại Học Tân Tạo có trách nhiệm báo cáo tổng hợp dự toán và quyết toán hàng quý, hàng năm và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính theo định mức thu, chi đã được HĐĐH phê duyệt.

5. Thực hiện chế độ công khai tài chính và chấp hành công tác kiểm tra tài chính

CHƯƠNG VII: THANH TRA, KIỂM TRA

Điều 60: Thanh tra, kiểm tra.

Đại Học Tân Tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện thường xuyên việc tự kiểm tra các hoạt động của nhà trường theo các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát của Trường giúp HĐĐH kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tài chính của trường.

Điều 61: Trách nhiệm về tư cách pháp nhân.

Đại Học Tân Tạo không được phép cho bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa hoặc sử dụng cơ sở của nhà trường để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp, không đúng với tôn chỉ, mục đích hoạt động của trường Đại học tư thục.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Thủ tục trình duyệt và ban hành các văn bản.

Chế độ lập chương trình công tác

Điều 62: Hàng năm vào cuối năm học, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Đại Học Tân Tạo, Chánh Văn phòng phối hợp với các Trưởng Ban chức năng dự thảo báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học mới. Chánh Văn phòng gửi dự thảo báo cáo cho Ban Giám đốc, các thành viên Hội đồng Đại Học Tân Tạo, thủ trưởng các ban và đơn vị trực thuộc Đại Học Tân Tạo và các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo để lấy ý kiến. Cá nhân và tổ chức được hỏi ý kiến cần gửi ý kiến đóng góp cho Chánh Văn phòng chậm nhất là 10 ngày sau khi nhận được tài liệu.

Chánh Văn phòng tổng hợp các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh lại dự thảo báo cáo trình Giám đốc Đại Học Tân Tạo thông qua. Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học mới của Đại Học Tân Tạo được công bố và gửi đến thủ trưởng các ban, đơn vị, bộ phận trong Đại Học Tân Tạo để triển khai thực hiện.

Điều 63: Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học đã được duyệt và theo sự chỉ đạo của Giám đốc Đại Học Tân Tạo, Chánh Văn phòng phối hợp với các Trưởng Ban chức năng dự thảo chương trình công tác hàng tháng trình Giám đốc Đại Học Tân Tạo để đưa ra thảo luận tại hội nghị giao ban hàng tháng của Đại Học Tân Tạo. Trên cơ sở kết luận của Giám đốc Đại Học Tân Tạo tại hội nghị giao ban hàng tháng, Chánh Văn phòng hoàn chỉnh chương trình công tác hàng tháng và gửi thủ trưởng các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện.

Điều 64: Chánh Văn phòng, các Trưởng Ban chức năng lập chương trình công tác hàng tháng của Văn phòng, các ban phù hợp với chương trình công tác của Đại Học Tân Tạo. Căn cứ chương trình công tác hàng tháng của Văn phòng, các Ban, Chánh Văn phòng, các Trưởng Ban chức năng dự thảo chương trình công tác hàng tuần báo cáo Chủ tịch của Hội đồng Đại học tại hội nghị giao ban cơ quan hàng tuần. Trên cơ sở kết luận của Chủ tịch, Chánh Văn phòng và các Trưởng ban hoàn chỉnh công tác kế hoạch của Văn phòng, các Ban và tổ chức thực hiện.

Điều 65: Chương trình công tác của Đại Học Tân Tạo phải xác định cụ thể những vấn đề cần thực hiện, người thực hiện và thời hạn hoàn thành. Chánh Văn phòng, các Trưởng Ban chức năng tuỳ theo chức năng của mình có trách nhiệm thông báo, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp đánh giá việc thực hiện chương trình công tác. Các Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chương trình công tác đó. Trong qúa trình thực hiện, nếu có khó khăn không thể thực hiện được hoặc cần kéo dài thời hạn, cần báo cáo Giám đốc Đại Học Tân Tạo để xin ý kiến. Nếu không hoàn thành chương trình công tác mà không báo cáo trước, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Điều 66: Đối với những việc đột xuất ngoài chương trình, thủ trưởng các ban, đơn vị, bộ phận phải tổ chức thực hiện nghiêm túc và kịp thời theo sự chỉ đạo của Giám đốc Đại Học Tân Tạo

Chế độ thông tin, báo cáo

 Điều 67: Hàng tháng, Hiệu trưởng các trường đại học, Viện trưởng các viện nghiên cứu, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đại Học Tân Tạo có trách nhiệm báo cáo tóm tắt lên Giám đốc Đại Học Tân Tạo về tình hình chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác của đơn vị mình theo quy định của Giám đốc Đại Học Tân Tạo. Nếu có điều gì bất bình thường, thủ trưởng đơn vị cần báo cáo ngay để Giám đốc Đại Học Tân Tạo biết và kịp thời chỉ đạo nếu cần thiết.

Điều 68: Chánh Văn phòng và các Trưởng Ban chức năng có trách nhiệm nắm tình hình, khai thác, tổng hợp báo cáo nói ở Điều 156 và có kiến nghị, đề xuất trình Giám đốc Đại Học Tân Tạo.

Chế độ hội họp, tiếp khách.

Điều 69: Chế độ hội họp:

          - Hàng tuần, sáng Thứ hai, Giám đốc tổ chức giao ban cơ quan Đại Học Tân Tạo để trao đổi tình hình, đánh giá công tác tuần qua và đề ra chương trình công tác trong tuần. Thành phần cuộc họp gồm có Giám đốc, các Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, các Trưởng Ban chức năng. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết sẽ mời thêm một số đồng chí Phó Trưởng ban và thủ trưởng các đơn vị, bộ phận có liên quan dự họp.

- Hàng tháng, vào chiều Thứ hai đầu tiên, Giám đốc Đại Học Tân Tạo tổ chức giao ban Đại Học Tân Tạo hàng tháng để thông báo tình hình và giải quyết một số vấn đề trọng tâm hoặc bức xúc của Đại Học Tân Tạo cũng như của các dơn vị. Thành phần hội nghị gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, các Trưởng Ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đại Học Tân Tạo .

         Hàng năm, Giám đốc Đại Học Tân Tạo họp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc để sơ kết công tác năm học trước, bàn kế hoạch triển khai công tác năm học sau hoặc tiến hành sơ kết học kỳ, tổng kết cả năm.

          - Khi cần thiết có thể tổ chức cuộc họp đột xuất;

- Việc tổ chức hội nghị chung của Đại Học Tân Tạo do Giám đốc quyết định.

- Hội nghị mang tính chất chuyên đề, tập huấn, bồi dưỡng chung của Đại Học Tân Tạo, thủ trưởng đơn vị, bộ phận tổ chức hội nghị phải lập chương trình ngay từ học kỳ đầu tiên để trình Giám đốc duyệt, ghi vào chương trình công tác của Đại Học Tân Tạo.Trước khi tổ chức các cuộc hội nghị này, thủ trưởng đơn vị, bộ phận phải báo cáo bằng văn bản để Giám đốc duyệt.

Điều 70: Trừ các cuộc họp đột xuất, đối với các cuộc họp, hội nghị do Giám đốc Đại Học Tân Tạo chủ trì, Chánh Văn phòng phối hợp với các Trưởng Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, bố trí chương trình và thời gian cụ thể, thông báo và gửi tài liệu (nếu có) cho những người dự họp, ít nhất trước 7 ngày.

          Chánh Văn phòng hoặc Trưởng ban chức năng liên quan tổ chức theo dõi, ghi biên bản nội dung cuộc họp và không quá 7 ngày sau cuộc họp, thông báo những nội dung kết luận của Giám đốc đến thủ trưởng các đơn vị, bộ phận để tổ chức thực hiện.

Điều 71: Chế độ tiếp khách:

          Đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các cá nhân có nhu cầu làm việc với Đại Học Tân Tạo cần liên hệ qua Văn phòng. Những công việc của khách thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Đại Học Tân Tạo thì Chánh Văn phòng sắp xếp, bố trí để Giám đốc Đại Học Tân Tạo tiếp và giải quyết; những trường hợp còn lại thì theo nội dung, tính chất công việc, Chánh Văn phòng trực tiếp hoặc yêu cầu Trưởng các ban chức năng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan của Đại Học Tân Tạo tiếp và giải quyết.

Điều 72: Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến công việc, có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và điều kiện để Giám đốc Đại Học Tân Tạo tiếp và làm việc với các tổ chức và cá nhân có hiệu quả.

Chế độ đi công tác, học tập và giảng dạy

Điều 73: Chế độ đi công tác:

          - Giám đốc Đại Học Tân Tạo đi công tác nước ngoài sau khi thông báo với CHỦ TỊCH HĐQT.

          - Các cán bộ khác của Đại Học Tân Tạo đi công tác nước ngoài theo quyết định của Giám đốc Đại Học Tân Tạo.

          - Các Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, các Trưởng Ban chức năng đi công tác ngoại tỉnh theo sự phân công của Giám đốc.

          - Các cán bộ, nhân viên đi công tác (kể cả đi thỉnh giảng ở tỉnh ngoài) phải báo cáo và được sự đồng ý của thủ trưởng bộ phận, đơn vị quản lý trực tiếp.

          - Khi bố trí cán bộ đi công tác, thủ trưởng bộ phận, đơn vị phải bảo đảm cán bộ thay thế để giải quyết công việc của bộ phận, đơn vị.

          Người đi công tác phải nêu rõ đề cương, mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, địa điểm và sau khi đi công tác về phải báo cáo kết quả của chuyến đi công tác đó cho thủ trưởng bộ phận, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ.

Quan hệ công tác

Điều 74: Giám đốc Đại Học Tân Tạo và thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình đơn vị trước cấp uỷ cùng cấp và thực hiện sự chỉ đạo của cấp uỷ; tạo điều kiện cho cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng.

Điều 75: Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với nhau để giải quyết các công việc có liên quan nhanh chóng kịp thời và có hiệu quả.


CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 76: Quy chế này được áp dụng cho Đại Học Tân Tạo kể từ ngày được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ký Quyết định ban hành.

       Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế.

       Những vấn đề chưa được quy định trong Quy chế này thì trong quá trình hoạt động của Trường được áp dụng tương tự các quy định của pháp luật về Công ty cổ phần được quy định trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

       Các thành viên sáng lập thống nhất toàn bộ nội dung dự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại Học Tân Tạo.

Hiệu trưởng

(Đã ký và đóng dấu)

VÕ TÒNG XUÂN

Long An, ngày 25 tháng 11 năm 2010

TM. Các thành viên sáng lập

Chủ tịch

(Đã ký)

ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN