Hội đồng cơ sở hạ tầng

Thầy Huỳnh Hổ - Chủ tịch / Mr. Huynh Ho, Chair

Hội đồng cơ sở hạ tầng có trách nhiệm giám sát ngân sách cho những dự án trong trong tương lai, đề xuất lên Hội đồng tài chính. Hội đồng có trách nhiệm theo dõi tiến độ của những công trình xây dựng, sửa chữa trong khuôn viên trường đại học. Hội đồng cơ sở hạ tầng định hướng chiến lược mở rộng xây dựng trường bao gồm cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin