Các công trình xây dựng tại Đại học Tân Tạo

Tòa Gillis Hall: Khởi công ngày 2/10/2006 và hoàn thành ngày 6/8/2010

Các công trình đang được xây dựng bao gồm:

Tòa nhà Khoa Kinh tế

Under Construction School of Business

 

Tòa nhà Khoa Kỹ thuật

Under construction Engineering Building Collage

 

 

Tòa nhà Media

 

Under construction Media Building Collage