Ngân sách năm

Ngân sách của trường Đại học Tân Tạo được kỳ vọng sẽ gia tăng nhanh chóng mỗi năm, từ 19.11 triệu đô la Mỹ vào năm 2014 lên 84 triệu đô la Mỹ vào năm 2023. Tổng ngân sách cho 10 năm tới ước tính khoảng 670.65 triệu đô la Mỹ.

Năm

  Ngân sách TTU hàng năm

(Đơn vị: triệu USD)

 

2014

19.11 

2015

32.01

2016

45.31 

2017

63.81 

2018

82.31 

2019

84.00 

2020

89.40

2021

86.70 

2022

84.00 

2023

84.00