Các chương trình đào tạo Đại học

Đại học Tân Tạo tuyển sinh các ngành học Đại học như sau:

STT
Ngành
Khoa
1
Tài chính
Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh
D340201
2
Kế toán
Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh
D340301
3
Kinh doanh quốc tế
Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh
D340120
4
Quản trị kinh doanh
Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh
D340101
5
Kỹ thuật điện
Khoa Kỹ thuật
D520201
6
Khoa học máy tính
Khoa Kỹ thuật
D480101
7
Tiếng Anh
Khoa Nhân văn & Ngôn ngữ
D220201
8
Công nghệ sinh học
Khoa Công nghệ sinh học
D420201
9
Sinh học ứng dụng
Khoa Công nghệ sinh học
D420203
10
Y đa khoa
Khoa Y
D720101

 

Xem chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh tại website

http://ttu.edu.vn/vn/tuyen-sinh-vn/tin-tuc-ts/882-chi-tieu-tuyen-sinh-truong-dh-tan-tao-nam-2015