Chương trình hỗ trợ sinh viên vay đóng học phí năm học 2014-2015 và 2015-2016 từ Quỹ ITA Vì tương lai

TUITION AID PROGRAM FOR STUDENTS FROM ITA FUND FOR THE FUTURE
APPLICABLE FOR THE FIRST AND SECOND SEMESTER OF THE ACADEMIC YEAR 2014-2015, 2015-2016

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH VIÊN VAY ĐÓNG HỌC PHÍ
TỪ QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI
CHO HỌC KỲ I VÀ II NĂM HỌC 2014-2015, 2015-2016

I. REGULATION OF ITA FUND | QUY CHẾ CỦA QUỸ CHO VAY

1. Purpose of ITA Fund: To support students who are in need of financial aid. | Mục đích của Quỹ Ita: giúp các sinh viên có hoàn cảnh gia đình nghèo khó.

 2. Target students: All TTU students having good academic performance, having strong determination for higher achievement, being active in student activities in the fields of sports, music, and press, and suffering from family disadvantages (i.e., being a child of wounded soldiers or martyrs; being a child in a family entitled to the wounded soldier-like policy; being a child in a family with financial difficulty certified by the employer of student's parents or by the local authority; being an orphan; being a child in a family with Poverty Family Register).| Đối tượng: tất cả các sinh viên TTU học khá, giỏi, có nghị lực, có ý chí vươn lên, tham gia tích cực các hoạt động phong trào TDTT, văn thể mỹ, Press và có hoàn cảnh khó khăn (con thương binh, liệt sĩ; Con của gia đình hưởng chính sách như thương binh; Con của gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cha mẹ sinh viên làm việc hoặc của chính quyền địa phương nơi Sinh viên sinh sống; Mồ côi cả cha lẫn mẹ; Con của gia đình thuộc diện có sổ xóa đói giảm nghèo.)

3. The loan conditions shall be adjusted by ITA Fund to fit with its criteria and fund availability. | Điều kiện cho vay sẽ do Quỹ Ita toàn quyền điều chỉnh cho phù hợp với tình hình tài chính và tiêu chí của Quỹ.

In the academic years 2014-2015 and 2015-2016, ITA Fund will consider granting loans to students who meet the requirements aforementioned in (1) and (2); and GPA must be from 3.6 and higher for students of medical school and from 3.3 and higher for students of other schools.Đối với năm học 2014-2015 và 2015-2016, Quỹ Cho Vay Ita sẽ xem xét các đối tượng thoả mãn điều kiện (1), (2) và đạt kết quả GPA từ 3.6 trở lên đối với khoa Y và từ 3.3 trở lên đối với các khoa Khác.

II. DOCUMENTS FOR LOAN |  HỒ SƠ VAY

1. Students must complete Application for Tuition Loan Aid form  | Sinh viên điền đầy đủ các thông tin vào Đơn xin hỗ trợ vay đóng học phí.

2. Students must complete Letter of Confirmation being signed by 1 lecturer and student Affairs division and approved by Dean and Provost | Điền đầy đủ thông tin trong Đơn xác nhận được ký xác nhận bởi 01 giảng viên, Trưởng khoa, sinh viên vụ và được Hiệu Trưởng Trường Đại Học Tân Tạo duyệt;

3. The following certificates should be attached to the ApplicationChuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Academic Transcript of the previous semester being verified by TTUBảng điểm của kỳ học trước có xác nhận của Trường Đại Học Tân Tạo;
  • A certified copy of the following documents: ID Card, Register of Permanent/Temporary ResidenceBản photo có công chứng các giấy tờ: Chứng minh nhân dân (CMND), Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú;
  • Original copy of high school academic transcript, High School Diploma, Secondary School DiplomaBản chính học bạ cấp 3, Bản chính Bằng Tốt nghiệp Phổ thông trung học, Bản chính Bằng tốt nghiệp trung học;
  • Certificate from the local authority for those who need financial aid as regulated in SectionGiấy xác nhận của địa phương thuộc một trong các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn theo quy định tại phần I;
  • Other documents as required by ITA Fund for the Future, depending on the point of timeCác giấy tờ khác (nếu có) theo yêu cầu của Qũy ITA vì tương lai tùy theo từng thời điểm.

4. Deadline for submission: at the beginning of each semester of the academic yearThời hạn tiếp nhận hồ sơ và tổ chức (dự kiến): 2đợt/năm học vào đầu mỗi học kỳ của năm học

After completing above procedures, students must submit all of the required documents to the Executive Board of ITA Fund For the Future prior to Sep 5th 2015Sau khi hoàn tất các thủ tục trên sinh viên gửi toàn bộ hồ sơ cho Ban điều hành Quỹ ITA vì tương lai trước ngày 5 tháng 09 năm 2015.


III. PERIOD OF PAYMENTTHỜI HẠN THANH TOÁN

After six (06) months from the date of graduation, Party B is obliged to repay debts to Party A according to the timeline as follows | Sau 06 (sáu) tháng kể từ ngày tốt nghiệp ra trường Bên B có nghĩa vụ trả nợ cho Bên A theo thời hạn như sau:

  1. In case Party B is provided a loan of 250 - 400 million (Vietnamese dong) for payment of tuition, Party B is obliged to repay all of the loan to Party A within a maximum period of five (05) yearsTrường hợp Bên B được vay từ 250 triệu đến 400 triệu để đóng học phí thì Bên B phải có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số tiền đã vay cho Bên A trong thời hạn tối đa 05 (năm) năm;
  2. In case Party B is provided a loan of 100-250 million (Vietnamese dong) for payment of tuition, Party B is obliged to repay all of the loan to Party A within a maximum period of three (03) yearsTrường hợp Bên B được vay từ 100 triệu đến 250 triệu trên tổng học phí phải đóng, thì Bên B có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số tiền đã vay cho Bên A trong thời hạn 03 (ba) năm;
  3. In case Party B is provided a loan of 7.5-100 million (Vietnamese dong) for payment of tuition, Party B is obliged to repay all of the loan to Party A within a maximum period of two (02) yearsTrường hợp Bên B được vay từ 7.5 triệu đến 100 triệu trên tổng học phí phải đóng, thì Bên B có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số tiền đã vay cho Bên A trong thời hạn 02 (hai) năm;

Note: Specific timeline shall be based on the loan contract. If the payment for loan is not made by the deadline, the late payment interest will be applied according to the loan interest rate of VietcombankGhi chú: Thời hạn cụ thể sẽ căn cứ vào hợp đồng cho vay của từng sinh viên. Quá thời hạn vay theo quy định sẽ chịu phạt lãi thanh toán chậm theo lãi suất phạt của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Viêt Nam.